fbpx

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 11 พฤภาคม -11 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 11 พฤภาคม -11 มิถุนายน 2564

 

 • ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
 • อัตราเงินเดือน 10150บาท

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ทําบัญชีรับ-จ่าย
 • รับและจ่ายเงิน
 •  เก็บรักษาเงิน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 •  จัดทําบัญชีรับ-จ่าย เงินทุกประเภท
 •  ตรวจสอบใบสําคัญการรับและจ่ายเงิน และดำเนินการรับและจ่ายเงินตามหลักฐานใบสำคัญ
 •  ตรวจจํานวนเงินคงเหลือประจําวัน
 •  จัดทํารายงานเงินสดหมุนเวียนและเงินสดคงเหลือประจำวัน
 • เก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวันให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานกำหนดไว้
 •  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ การบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • การรับสมัครสอบ
 •  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 –  11 มิถุนายน 2564 วันจันทร์ – วันศุกร์
 • ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
 • จึงขอให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบคัดเลือกฯ และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 • สมัครผ่านที่ www.pawn.co.th/ติดต่อเรา รับสมัครงาน ประกาศผล ตามกำหนดเวลา
 • จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้จัดส่งมาที่ อาคาร 4 สํานักงาน ธนานุเคราะห์ 1034
 • ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 • ภายในวันช่วงวันรับสมัคร นับวันที่ลงตราประทับในการจัดส่ง) สำหรับผู้ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แจ้งหลักฐาน การชำระเงิน ก่อนเวลา 15.30 ของวันสุดท้ายการรับสมัคร
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!