Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานปวชหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 • พนักงานบริการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือนละ 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 • พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 • พนักงานบริการ กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศหญิง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 • พนักงานบริการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศหญิง
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 • พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ช่างสรรพาวุธ กองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างกลโรงงาน, สาขางานช่างเชื่อม สาขา งานช่างยนต์, สาขาช่างไฟฟ้า, สาขาโรฟฟ้ากำลัง, สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, สาขาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างเทคนิคการผลิต)

 • ช่างปูน กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

 • พนักงานบริการ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 • ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย
 • จำนวน 8 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างกล ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต

 • ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง
 • จำนวน 9 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) สาขาวิชาเครื่องกล และซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์)

 • ช่างประปา กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น สาขางานก่อสร้าง โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน ฯลฯ

 • ช่างปูน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน

 • ช่างกลโรงงาน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกล เครื่องกลเรือ เครื่องกลอุตสาหกรรม

 • ช่างไฟฟ้า กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • ช่างไม้ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน

 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เทศชาย/หญิง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ

 • กำหนดวันเวลารับสมัคร
 • เปิดรับสมัครที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • กำหนดวันเวลารับสมัคร
 • เปิดรับสมัครที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2565
 • ที่มา
 • http://www.ordn.navy.mi.th/upload/pdf/2565/additionalA65.pdf

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!