กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 
 • เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ
 • ปฏิบัติงานใน กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 • ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท
 • มีคุณสมบัติ ดังนี้
  – มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  – มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
  – มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  – มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม
  – หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิคดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
  – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
  – สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา และแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ
  สำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ*************หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2563************
  **สมัครได้ด้วยตนเอง**
  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถนนราชดำเนินนอกแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
  –โทร. 0-2281-2505–

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 
 • สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ
 • ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 • คุณสมบัติ

– ไม่จำกัดเพศและอายุ (กรณีเพศชายต้องผ่านการเข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว)

– สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์  สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office, Internet)

– มีความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล รวบรวม สรุปวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

– มีความรู้เบื้องต้นด้านงานประชาสัมพันธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

– หากมีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น Photoshop, SPSS  เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1ปี

– สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 

***หมดเขตรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2563 ***

สมัครด้วยตัวเองที่ : กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลประชาสัมพันธ์ อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลประชาสัมพันธ์ โทร 02-281-2505


 

กดเพื่อดูที่มาการเปิดรับสมัคร
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 

ที่มา https://www.opsmoac.go.th/
[/read_more]

 

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!