กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส. และ ปริญญาตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 12000 / ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 เมษายน 2566 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส. และ ปริญญาตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 12000 / ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 เมษายน 2566

 • รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่กองเกษตรสารนิเทศ
 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปวส.หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี / เงินเดือน 12,000 บาท

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองเกษตรสารนิเทศ อาคาร 4 ชั้น 7
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.
 • ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 เมษายน 2566
 • ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลำรำชกำร
 • สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 2815955 ต่อ 421


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!