กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 406 อัตรา/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 406 อัตรา/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564

 • รายละเอียดตำแหน่งรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 • จำนวน 330 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังนี้
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาเคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาการ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน 76 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
 • สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.พ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกสิทธิการลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้เกิน 120 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาการจ้างงานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี
 • ระยะเวลาจ้าง ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างและไม่เกิน 30 กันยายน 2565 (ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสามมารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://opsmoac.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!