สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 386 อัตรา/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 386 อัตรา/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564

 • รายละเอียดตำแหน่งรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง)
 • จำนวน 87 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาหรือทางวิศวกรรมสำรวจหรือวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือวิศวกรรมชลประทานหรือปริญญาตรีในสาขาหรือทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือ
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาหรือสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาก่อสร้างหรือ
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านสำรวจรังวัดหรือโยธาหรือด้านแผนที่หรือภูมิสารสนเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านกฏหมาย)
 • จำนวน 92 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน)
 • จำนวน 160 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านการเงิน)
 • จำนวน 47 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์

 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
 • สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.พ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกสิทธิการลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้เกิน 120 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาการจ้างงานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี
 • ระยะเวลาจ้าง ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างและไม่เกิน 30 กันยายน 2565 (ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสามมารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://opsmoac.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสามมารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://opsmoac.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!