กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท / ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท / ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) จำนวน 2 อัตรา

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท
 • ขอบเขตการดำเนินงาน
 • 2.1 ปฏิบัติงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล/ สารสนเทศ/ การบำรุงรักษาและการสำรองข้อมูล
 • 2.2 สนับสนุนการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้ง การประสานงาน ติดตาม และจัดท าเอกสาร
 • ประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ
 •  เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 • ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 • ขอบเขตการดำเนินงาน
 • 2.1 สนับสนุนงานด้านการวางแผน การติดตาม การประสานงาน การให้ค าแนะน า การตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ
 • 2.2 จัดเตรียมการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและจัดท ารายงานการประชุม
 • คุณสมบัติ
 • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา(หากมีวิชาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
 • เป็นผู้มีความสามารถในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตส านึกในการให้บริการ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • การรับสมัคร
 • ผู้มีความประสงค์สามารถส่ง Resume และ Portfolio ทางที่อีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

 • โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จ านวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,500.– บาท
 • คุณสมบัติ
 • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา (หากจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และวิทยาการจัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
  และสามารถใช้งาน Internet, E-mail และสื่อ Social ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้มีความสามารถในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตส านึกในการให้บริการ และ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้มีความประสงค์สามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ทางอีเมล์[email protected] ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!