สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

 

 • ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จํานวน 2 อัตรา

 • คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทําข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ทําการได้

 • อัตราค่าจ้าง 15000 บาท ต่อเดือน

 • การรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
 • หลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 • ทางอีเมลล์  [email protected] โดยนําเอกสารฉบับจริง มาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
 • ทางไปรษณีย์ ถึง กองที่ดินของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
  10400
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กองที่ดินของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อาคารอารีย์ฮิลส์ชั้น 20  ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!