สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัคร ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร บัดนี้ – 12 ตุลาคม 2566


 • ด้วยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)
 • มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน  15,000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศชาย/หญิง  สัญชาติไทย อายุ 20 – 30 ปี
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ทําการได้
 • มีทักษะการเขียนรายงานการประชุม สรุปรายงาน และบริหารจัดทําโครงการในระดับดี
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือมีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 • ทางอีเมล [email protected] โดยนําเอกสารฉบับจริงมา ส่งในวันสอบสัมภาษณ์
 • ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานคณะ แห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ ฮิลส์ กรรมการนโยบายที่ดิน ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 •  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 20 ในวันและเวลาราชการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 ต.ค. 2566


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!