fbpx

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3 / ม.6 / ปวช./ ปวส. เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3 / ม.6 / ปวช./ ปวส. เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564

 • รับสมัคร : พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
 • เงินเดือน : 10,430-13,800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา :
 • – ปวช.
 • – ปวส.
 • – ม.๓, ม.๖

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • ๑. เพศชาย/หญิง
 • ๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • ๓. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสรแหล่งสมาคม ฌาปณสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
 • ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่ง
 • ๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
 • ๔. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่
 • ๕. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • การประกาศและการขอรับใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียด
 • และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7  มิถุนายน – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังนี้
 • เว็บไซต์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม http://odmod.go.th/home.aspx หัวข้อประชาสัมพันธ์ การสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการ ของ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 •  เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม https://opsd.mod.go.th/Home.aspx   หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 • เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://job.ocsc.go.th/Default.aspx หัวข้อประกาศ ๔๑๔

 • ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงาน รับสมัครงานภาคราชการ ปลัดกระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ชั้น 4) ถนนประชาชื่น
 • แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๐ ๑๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 25  มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ
 • การยื่นใบสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ
 • ด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่รับสมัครตามข้อ ๑.๒ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม พศ 2564  เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00
 • เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ ขอให้ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ และสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
 • สถานที่รับสมัคร ห้องประชาชื่น อาคารสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวง  กลาโหม (ชั้น 6 ) ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!