โทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค 164 อัตรา / สมัคร online 1 – 30 เมษายน 2567


  • ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
  • รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์

  • จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา

  • โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
  • จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
  • สังกัดปฏิบัติงาน จำนวนที่ต้องการรับสมัคร
  • คุณวุฒิ สาขาวิชา หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติอื่น ๆ และเงื่อนไขการสมัคร ดังต่อไปนี้และ ตามเอกสารแนบ


  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!