สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ปวช./ปวส./ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 23 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ปวช./ปวส./ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 23 กันยายน 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://nso.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!