สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ หลายจังหวัด ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000


 • พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง : พนักงานสถิติ (สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในทุกสาขา
 • เปิดรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638479194223420910.pdf

 • ตำแหน่ง : พนักงานสถิติ (สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์)
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านประชากรศาสตร์ สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 • เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638493986580088998.pdf

 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี)
  เงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสถิติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านสถิติ งานธุรการ งานบุคคล การเงิน บัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารต่างๆ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638479076810906686.pdf

 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์)
  เงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการต่างๆ เช่น งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานเก็บรวบรวมข้อมูล และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638477595383603742.pdf

 • ตำแหน่ง : พนักงานสถิติ (สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638476527061097775.pdf


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!