Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม – 31 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม – 31 มกราคม 2564

 • ตำแหน่งที่จะจ้าง จำนวนตำแหน่งว่าง และค่าจ้างที่จะได้รับ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (หลายอัตรา)
 • อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาตรี 15000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 •  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์มนุษย์ศาสตร์จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยหากมีความรู้ ในด้านปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชนต่างวัฒนธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  เป็นผู้มีความใฝ่รู้ที่สามารถค้นคว้า และศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม MicrosoftOffice การจัดทำสื่อสารสนเทศ (Infographic) การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการทำงานผ่านระบบ
  เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และเป็นกลางทางการเมือง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
 • ให้จำคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 • วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและ
 • หลักฐานตามข้อ 5.1
 • ที่กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้น 7  ฝั่งตะวันตก (ลิฟท์ W2) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 • ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม – 31  มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
 • ภาคเช้าเวลา  08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30  น.
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!