สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 11 – 21  มีนาคม 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • ประเภท  บริหารทั่วไป
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • จัดทำและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 • รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
 • ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับจ่ายเงินของหน่วยงาน
  มีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
 • รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 • ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 • จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัครสอบ
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ณ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21  มีนาคม 2567 ในวันและเวลา ราชการ
 • ภาคเช้าเวลา09.00 – 12.00  น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.


 • รายละเอียด ∇

 

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!