สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

 • ประกาศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการเพื่อดำเนินงานและการปฏิบัติงานของงานบริหารและติดตามโครงการ ปีงบประมาณ 2566
 • ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ส่วนงานเศรษฐกิจและสังคม

 • ผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • 2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ MS Word, Excel , Power Pointและมีความสามารถในการใช้งาน Internet ได้ดี
 • 4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ มีทักษะด้านติดต่อประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีมีทัศนคติเชิงบวก ควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • 5. มีความตั้งใจ ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในการทำงาน มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 6. มีความรู้ด้านการกำกับและบริหารจัดการงานสัญญา หรือการวิเคราะห์และประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 7. มีความสนใจและระบุกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมหลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่ และเลือกสาขาอุตสาหกรรมรองเพื่อสนับสนุนงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • 1. ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ได้ด้วยตนเองในเวลาทำการ (8.30-16.30 น.)
 • หรือทางอีเมล์มาที่ [email protected] และ [email protected]  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
 • 2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 623, 634, 629 และ 522
 • 3. สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่สำนักงานเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และการ พิจารณาของสำนักงานถือเป็นที่สุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!