สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 23,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 23,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 

 • รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR) ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ณ ฝ่ายสื่อความหมาย ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 • ตำแหน่ง สถาปนิก 1 อัตรา / อัตราเงินเดือน 23,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 • – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพ
 • – สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม เช่น AutoCAD, SketchUp, Revit, 3DMAX หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประมาณราคาวัสดุก่อสร้างได้
 • – ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานที่ปฏิบัติ :
 • 1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบผังบริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมาย เพื่อกำหนดรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมหลัก
 • 2. ออกแบบ ตรวจสอบงานด้านสถาปัตยกรรมหลัก รวมถึงงานปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมบ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และระบบสื่อความหมาย
 • 3. ตรวจสอบให้ความเห็นรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมของบ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และระบบสื่อความหมาย
 • 4. ประสานงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมของบ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และระบบสื่อความหมายกับผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล จัดทำคู่มือเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลักของบ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และระบบสื่อความหมาย
 • 6. ให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม

 • ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา / อัตราเงินเดือน 22,000 บาท 
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และมีใบประกอบวิชาชีพ
  – สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม เช่น AutoCAD, SketchUp, Revit, 3DMAX หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประมาณราคาวัสดุก่อสร้างได้
  – ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  งานที่ปฏิบัติ :
 • 1. ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
  2. ออกแบบ และคำนวณโครงสร้างต่อจากสถาปนิก พร้อมลงลายชื่อกำกับแสดงหมายเลขใบประกอบวิชาชีพ
  3. พิจารณาโครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติต่างๆ ในด้านวิศวกรรม
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!