สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ป.ตรี ทุกสาขาวิชา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 13 อัตรา / เงินเดือน 15000 บาท / สมัคร 5 – 19 กันยายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ป.ตรี ทุกสาขาวิชา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 13 อัตรา / เงินเดือน 15000 บาท / สมัคร 5 – 19 กันยายน 2565

 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล
 • จำนวน 13 อัตรา

 • ระยะเวลาการจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้าง จำนวน 12 เดือน
 • ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 15000 .- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60  ปีบริบูรณ์
 • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับสภาพงานซึ่งต้องปฏิบัติ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยต้องมีใบรับรองจากแพทย์
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติด
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก จากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้จัยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ทั้งนี้ ผู้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิสมัครคัดเลือก แต่ในวันที่ทำสัญญา เหมาบริการต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกแล้ว มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้สมัครยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ
 • ณ สำนักประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • หรือสามารถยื่นสมัครได้ทาง email : [email protected]
 • ตั้งแต่วันที่ 5  กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!