กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัคร 15 – 19 สิงหาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัคร 15 – 19 สิงหาคม 2565

 • ตำแหน่ง

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15000 บาท
 • หน่วยปฏิบัติงาน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15000 บาท
 • หน่วยปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถิติประยุกต์

 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • หน่วยปฏิบัติงาน  สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัครสอบ
 • วิธีการสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน)
 • ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ตามข้อ 3.2)
 • ทางไปรษณีย์ (ไม่มีการรับสมัครด้วยตนเอง) โดยจัดส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ส่งเอกสารการสมัคร สอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชน ประทับตรารับจดหมายของ ผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • (ต้องประทับตราภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ) ทั้งนี้ ให้จ่าหน้าซองตามข้อความในกรอบตัวอย่างด้านล่างนี้

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!