Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานปวชหางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 – 9 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 – 9 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราเงินเดือน จำนวนตำแหน่งว่าง และหน่วยปฏิบัติงาน
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • อัตราเงินเดือน 11500 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • หน่วยปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคนิค คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • อัตราเงินเดือน 11500 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • หน่วยปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • อัตราเงินเดือน 94000  บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 600 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • หน่วยปฏิบัติงาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบ 1)
 • หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการสมัครสอบ สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
 • (1) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 -9 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
 • เวลา 8.30 นถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
 • ณ กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ภาคเช้า  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • สมัครทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน) ส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!