Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 16 สิงหาคม – 17 กันยายน 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 16 สิงหาคม – 17 กันยายน 2566 • รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • เงินเดือน : 15000 บาท
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • รายละเอียดวุฒิ 
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัครสอบ
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 17 กันยายน 2566
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์
  กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง > ข่าวสมัครงานกระทรวงการคลัง > ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และลงลายมีอชื่อด้วยตนเอง
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะเปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้
 • ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครตามข้อ 5.1 พร้อมด้วยหลักฐาน ตามข้อ 6 จ่าหน้าของถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน” ภาคเช้า ㆍ8.30 – 12.00  น.  และภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น
 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖
  อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงหญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน” ไปรษณีย์ต้อง ประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 กันยายน 2566 และใบสมัครจะต้องส่ง ถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.)
 • หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักบริหาร
  ทรัพยากรบุคคลก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน


กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!