Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี / สมัตรตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี / สมัตรตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2566


 • ประกาศรับสมัครงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น

 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีภารกิจดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วย UBI ทำหน้าที่สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) บ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Startup Companies) โดยเสริมสร้างศักยภาพ ให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan & Technology Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin-off Companies) ทั้งนี้ สป.อว.กำหนดให้ภารกิจของโครงการ UBI บูรณาการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่มีหน่วยบ่มเพาะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ รวม 9 เครือข่าย ที่มีการดำเนินงานครอบคลุมทุกภาค ทั่วประเทศ รวมกว่า 83 หน่วยบ่มเพาะ อีกทั้งมีจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเพื่อการคัดเลือก เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะจำนวนมาก

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น ทำหน้าที่ ดังนี้
  1) จัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการที่เสนอขอเข้ารับการบ่มเพาะในโครงการ
  2) รวบรวมจัดทำตารางการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบตามแต่ละเครือข่ายประจำภาค
  3) แยกประเภทข้อมูลของผู้ประกอบการตามประเภทของธุรกิจ, ระดับของเทคโนโลยี และระดับของขั้นผู้ประกอบการในการบ่มเพาะ
  4) ตรวจสอบดัชนีชี้วัดความสำเร็จของผู้ประกอบการ และตามปริมาณ ที่กำหนดตาม TOR ของแต่ละหน่วยบ่มเพาะ
  5) ประสาน ติดตามผลการดำเนินงาน การรายงานความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยบ่มเพาะในรอบระยะเวลาของการประเมินที่ได้รับงบประมาณเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
  6) การเขียนหนังสือราชการ การจัดทำรายงาน การสรุปผลและการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางและรูปแบบ Infographic
  7) การ ดำเนินการรวบรวม/วิเคราะห์/ตรวจสอบ//ประมวลผล/สรุปผลข้อมูลของผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การขอรับมาตรฐาน อย. การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน รูปแบบการทำบัญชี
  8) สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยบ่มเพาะ ในรูปแบบข้อมูลพื้นฐานและการจัดเก็บแบบฐานข้อมูล
  9) การทำข้อมูลสรุปผลเพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
  2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  4. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ และสามารถใช้งาน Internet, E-mail สื่อ Social ต่างๆ และโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  7. เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี สามารถปฏิบัติตามและรักษาระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ของทางราชการได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
  8. มีประสบการณ์ในการทำงาน เช่น การประสานงานกับหน่วยงานราชการ การจัดทำเอกสารราชการ การจัดทำรายงานการประชุม การจัดแสดงนิทรรศการ การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น อย่างน้อย 1 ปี
  ข้อกำหนดอื่นๆ
  o มาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
  วิจัยและนวัตกรรม และสามารถงานนอกเวลาได้หากมีภาระงานเร่งด่วน
  o หากในวันใดไม่มาทำงานที่ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างรายงวด ของงวดนั้นๆ เป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างรายวัน ตามจำนวนวันที่ขาดงาน
  o และหากการขาดการปฏิบัติงานและไม่ทำงานที่จ้าง ส่งผลกระทบต่องาน ทำให้เกิดความล่าช้าเสียหาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้างปฏิบัติงานได้ทันที
  o หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในวันปฏิบัติงานที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับในอัตรารายวัน
  ร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท ต่อวัน
  o สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัด ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของทางราชการ

 • โดยปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • เปิดรับสมัตรตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2566
  สนใจติดต่อ กรอกในสมัคร online ได้ที่ https://forms.gle/92sZz57wSBtE8rWz7

Email : [email protected]

ดร.ทินกร รสรื่น โทร./Line ID 083-782-7617
กดเพื่อดูรายละเอียด  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!