กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 25 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 25 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เงินเดือน : 19,500 บาท
 • ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • 1. รวบรวม จัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ
 • 2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ
 • 3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ

 • ตำแหน่ง : นิติกร
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • 1. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 2. ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฏหมายระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ
 • 3. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
 • 4. แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
 • 5. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
 • ุ6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครรับการเลือกสรรทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
 • ตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม –  15 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.)
 • ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ  “การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!