Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี สมัครวันที่ 6 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี สมัครวันที่ 6 – 15 กุมภาพันธ์ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 18000, 19000 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมซอฟแวร์ ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 • ตำแหน่ง : นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
  2. มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ
  ก.พ. รับรองแล้ว
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ AutoCAD ในการ
  ปฏิบัติงานได้ดี

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

 • รับสมัคร : พนักงานราชการ
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

 • เปิดรับสมัคร : วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • https://md.thaijobjob.com/

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!