Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 1- 16กุมภาพันธ์ 2566

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 1- 16กุมภาพันธ์ 2566

 • ตำแหน่ง : พนักงานวัดระดับน้ำ
  เงินเดือน : 10,430-11,280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – มัธยมปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 • ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ
  เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 • ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสื่อสาร
  เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 • ตำแหน่ง : นักภูมิศาสตร์
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน
  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ทางวิทยาการเดินเรือ ทางวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน
  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ และ สาขาวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชนเลือก “JOB ข่าวสอบออนไลน์”
 • หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24  ชั่วโมง

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!