fbpx

กองทุนประกันชีวิต เปิดรับสมัคพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ /เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 8 – 21 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนประกันชีวิต เปิดรับสมัคพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ /เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 8 – 21 เมษายน 2564

 • ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 20000 บาท ประกันสังคม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
 • ระยะเวลาการรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ 8 – 21   เมษายน  2564
 • วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครได้ที่กองทุนประกันชีวิต
 • หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของกองทุนประกันชีวิต http://ww.lifeif.or.th หมวดบริการข้อมูล งานพัสดุ/สมัครงาน และยื่นใบสมัคร
 • พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กองทุนประกันชีวิต เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์  3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 •  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
 • ระยะเวลาการรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ 8 – 21   เมษายน  2564
 • วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครได้ที่กองทุนประกันชีวิต
 • หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของกองทุนประกันชีวิต http://ww.lifeif.or.th หมวดบริการข้อมูล งานพัสดุ/สมัครงาน และยื่นใบสมัคร
 • พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กองทุนประกันชีวิต เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์  3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ


 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!