fbpx

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ 15 – 21 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ 15 – 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 •  เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (จ.ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และ จ.ปราจีนบุรี)

 • ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางการผลิตพืช ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการเกษตร หรือทาง เคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (จ.ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และ จ.ปราจีนบุรี)

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต2  เลขที่ 184/3 หมู่ 8  ถนน สุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน –  21  มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต2  เลขที่ 184/3 หมู่ 8  ถนน สุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน –  21  มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
 • ที่มา  https://www.ldd.go.th/www/files/104027.pdf

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!