สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

 • ตําแหน่งเจ้าหน้าทแผนที่ภาพถ่าย
 • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท

 • คณสมบัติตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ
 • หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
 • ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หรือทางสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 90 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
  พัฒนาที่ดินเขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์)

 • การรับสมัคร

 • ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564
 • ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดดังนี้
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ เว็บไซต์ http://ldd03.thaijobjob.com  เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3”
กดเพื่อดูรายละเอียด  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!