สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 บาท / หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด / ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 บาท / หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด / ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์  ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ทางพืชสวน ทางการผลิตพืช ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
  ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการ
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

 • ตําแหน่งวิศวกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 • จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
 • – กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา)
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
 • 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด
 • 3. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานกงานพัฒนาที่ดินเขต 3 คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

 • การรับสมัคร
 • ทางเว็บไซต์ https://ldd03.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!