Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมการพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564


 • รายละเอียดตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง 2 ข้อดังนี้
 • 1. คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
 • 2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 • ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรีพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
 • 1. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี
 • 2. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • 3. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
 • 4. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • 5. ปฏิบัติงานด้านธุรการร่างและพิมพ์หนังสือราชการและการรับ – การส่งเอกสาร
 • 6. จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดทำรายงานต่าง ๆ ค้นคว้าและจัดเก็บเอกสาร
 • 7. รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
 • 8. จัดทำใบสำคัญ และเอกสารด้านการเงิน ด้านพัสดุระดับต้น ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
 • 9. ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเข้าระบบ GFMIS
 • 10. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา
 • 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • สำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 1
 • เลขที่ 56 หมู่ 2  ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ถึงวันศุกร์ ที่ 12  พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!