สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช และ ป.ตรี ทุกสาขา / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 18000 / สมัคร 14 – 20 กันยายน 2565

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช และ ป.ตรี ทุกสาขา / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 18000 / สมัคร 14 – 20 กันยายน 2565

 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2(จังหวัดชลบุรี)
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง 2 ข้อ
 • ดังนี้ (1) รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางการผลิตพืช ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเวศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • (2) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี

 • ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินตราด
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้
 • (1) รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • (2) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
 • เงินเดือน 11280 บาท
 • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือทางเกษตรกรรม หรือทางช่างกลการเกษตร
 •  เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี

 • การรับสมัคร ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • ผู้ประสงค์จะสมัครส) สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14  กันยายน  2565 ถึงวันที่ 20  กันยายน  2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
 • กำหนด ดังนี้
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd2.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อกดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!