จังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / สมัคร 2 – 11 ตุลาคม 2566


 • ประกาศจังหวัดลำปาง
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดลำปาง
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทำงรัฐศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือทางนิติศาสตร์ และ
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยผู้สมัครต้องมี หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนเดิมมำยื่นในวันสมัครด้วย

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
 • รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 11 ตุลาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงำนบริหาร ทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดล าปาง ชั้น 4
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง


รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!