ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ขึ้นไป / หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ขึ้นไป / หลายสาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสกลั่นกรองสินเชื่อ / ผู้อำนวยการฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อ กลุ่มกลั่นกรองสินเชื่อ 3 (ทีม Southern Region)
 • คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจตามที่ธนาคารกำหนด
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคารและมีประสบการณ์ในงานธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ความเสี่ยง และสามารถให้คำแนะนำแก่สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1-2, สายงานธุรกิจ ภาครัฐ, สายงานธุรกิจขนาดกลาง สายงานบริหารการเงิน รวมถึงสายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สินในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการบริการจัดการทีมงาน และมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

 • รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (Sales Management)
 •  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา เศรษศาสตร์, การเงิน, สถิติ, การบริหาร, วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SME เป็นอย่างดี (ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี)
  • มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของ RM
  • มีทัศนคติที่ดีในการนำเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับองค์กร
  • สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัด ได้ในบางครั้ง (ประมาณ 30 วัน / ปี)
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel (Pivot Data), Power point และ Access ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ และนำเสนอข้อมูลที่ Sensitive ได้ดี

 • รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (Marketing Internal & External Communication)
 •  คุณสมบัติ
  • วุติการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา การตลาด  การเงิน, สถิติ, การบริหาร, วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SME เป็นอย่างดี (ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี)
  • มีความเข้าใจในหลักการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
  • มีทัศนคติที่ดีในการนำเสนอ
  • สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัด ได้ในบางครั้ง (ประมาณ 30 วัน / ปี)
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel (Pivot Data), IIIustrator และ Graphic เกี่ยวกับการตัดต่อ ได้เป็นอย่างดี
  • เข้าใจข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร Online เช่น Google Analytic ,GDN, Engagement

 • รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (Segment Management)
 •   คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา เศรษศาสตร์, การเงิน, สถิติ, การบริหาร, วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SME เป็นอย่างดี (ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านต่อปี)
  • มีประสบการณ์ใน การทำความเข้าใจลูกค้า (Customer Insight) และ การทำวิจัยการตลาด ( Market Research) โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) กรณีที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกค้าที่ทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถอธิบายที่มาของรายได้ ทั้ง NII และ Non-NII ในแต่ละผลิตภัณฑ์ได้
  • มีทัศนคติที่ดีในการนำเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับองค์กร
  • สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัด ได้ในบางครั้ง (ประมาณ 30 วัน / ปี)
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel (Pivot Data), Power point และ Access ได้เป็นอย่างดี

 • รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการ
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้านสินเชื่อ
  • มีประสบการณ์งานด้านการอำนวยสินเชื่อ
  • เรียนรู้งานและใช้ระบบงานต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
  • มีทักษะในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย
  • มีทัศนคติที่ดี เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ
  • มีความถนัดในการใช้งาน MS Excel, ppt เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

 • รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ทีมกลยุทธ์และบริหารจัดการพอร์ต
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ด้าน MIS สถิติ บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน MIS ,Data Analyst , Portfolio Management , Strategic Planning
  • มีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ Program PowerPoint , Excel ในระดับที่สามารถทำ Data Analytic โดยใช้สูตรตาม Function ของ Excel ได้เช่น Pivot ,if , Sumif ,สูตรสำหรับการ Forecast , การเชื่อม Link Data ได้อย่างคล่องแคล่ว และรวดเร็ว
  • ควรมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าลึกซึ้ง รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ใช้ข้อมูลได้ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางและกลยุทธ์
  • สามารถประสานงานกับทีม IT ในการให้ requirement ในการดึงข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และพัฒนาระบบงานได้
  • สามารถรับงาน Adhoc โดยสามารถทำความเข้าใจ Requirement และจัดทำรายงานได้อย่างรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด

 • สมัครงานสำหรับผู้พิการ
 • คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • การคัดเลือก
  • ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการทดสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

 • Krungthai IT Next Gen
 • คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีทัศนคติที่ดี เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ
  • มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย
  • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
  • หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเคยทำโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

กดเพื่อดูตำแหน่งอื่นๆ และ ที่มาการเปิดรับสมัคร   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!