Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 17 ธันวาคม 2563- 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 17 ธันวาคม 2563- 8 มกราคม 2564

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11,500 -12,650 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

 • รายละเอียดวุฒิ :
 • เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิ
  ที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. ภายในกำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
 • 1. ดูแล และตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องฝึกอบรม ของสำนักงาน ก.พ. ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • 2. ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำตัวเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. รวมทั้งประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ (แล้วแต่กรณี)
 • 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์ โปรแกรมใช้งาน และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ
 • 4. เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น โปรแกรมสำนักงาน โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของส่วนราชการและจังหวัด เป็นต้น
 • 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
 • สมัครทาง http://personnel-ocsc.job.thai.com

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!