สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและภารกิจของสถาบัน

 • ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงิน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและภารกิจของสถาบัน

 • การรับสมัคร 
 • ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS (สามารถตรวจสอบวัน/เวลาส่งได้) ไปที่ ส านักผู้อ านวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 10สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
 • การรับสมัคร 
 • ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS (สามารถตรวจสอบวัน/เวลาส่งได้) ไปที่ ส านักผู้อ านวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 10สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!