สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานทุนหมุนเวียน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานทุนหมุนเวียน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน  4 อัตรา
 • เงินเดือน  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

พนักงานทุนหมุนเวียน

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ และ สารสนเทศ

 • ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • การสมัคร 
 • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://industry.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!