สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี และ ปริญญาโท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี และ ปริญญาโท หลายสาขา

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารความรู้
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สวื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • การรับสมัคร
  • ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  Email: [email protected]
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

 • ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป
 • การรับสมัคร
  • ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  Email: [email protected]
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารความรู้

 • ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

error: Content is protected !!