สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18180 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18180 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รายละเอียดการรับสมัคร


 • ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักส่งเสริมการเกษตร เกษตรป่าไม้  หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,180 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564

 • ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ระดับ 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,180 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ โรคพืชกีฏวิทยา การจัดสวน ปฐพีวิทยา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,180 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านสื่อสารมวลชน  หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

 • ตำแหน่ง โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์  หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง โครงการกระบวนการและกลไกลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และประเมินผลกระทบจาการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การเงินและบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!