สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้  ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้  ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงิน จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

 • การรับสมัคร
 • ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 10 อาคารนวมินทราธิราช เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถส่งใบสมัครได้
 • ตั้งแต่ บัดนี้  ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!