fbpx

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเข้าเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเข้าเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

 • ธนาคารออมสินเปิดรับสมัคร “บุคคลที่มีประสบการณ์ เฉพาะทางด้านเภสัชกรรม เข้าเป็นพนักงาน
 • ในตำแหน่งเภสัชกร 4-7 สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง”
 • คุณสมบัติทั่วไป
 • 1.เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
  และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
 • 2. สำเร็จการศึกษระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • 3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์
 • 4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • 5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 1. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
 • 2. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเภสัชกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • 3. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจ้ง ตอบปัญหาที่สำคัญในเบื้องต้นทางด้านเภสัชกรรม

 • สามารถสมัครได้ที่
 • https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ ตำแหน่งอื่นๆ ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!