ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง


 • พนักงานระดับ 4-5 สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย
 • เปิดให้แจ้งความประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567
 • คุณสมบัติ
  1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
  2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการข้อมูล (Data Science)หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร
  3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  4. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
  5. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.)
  6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
  7. หากมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้านข้อมูล หรือสามารถใช้คำสั่ง SQL Command กับฐานข้อมูล เช่น MySQL Postgres SQL Server Oracle DB2 ได้เป็นอย่างดี หรือใช้เครื่องมือในการสร้าง Dashboard เช่น Tableau Power BI หรือเขียนโปรแกรมด้วย Python ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • ลูกจ้างโครงการ สังกัดส่วนบริหารช่องทางลูกค้า Call Center ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • คุณสมบัติ
 • 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันแจ้งความประสงค์)
 • 3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 • 4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
 • ลักษณะงาน
  รับแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพทางการเงิน ผ่านช่องทาง GSB Contact Center 1115 กด 6 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
 • รายละเอียดอื่นๆ
 • 1. ระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2567 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • 2. ปฏิบัติงาน ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง อื่นๆ  กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!