ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-7 / ปริญญาตรี / สมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 31 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-7 / ปริญญาตรี / สมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 31 มกราคม 2566

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานระดับ 4-7 สังกัดฝ่ายการบัญชี สายงานการเงิน
 • ปริญญาตรี
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี

 • คุณสมบัติ
 • 1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
 • 2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการบัญชี
 • 3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์
 • 4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
 • 5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี
 • สาขา  การบัญชี

 • รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่
 • จัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 • รายละเอียดอื่นๆ
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 1. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือด้านการตรวจสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบัญชีอยู่เสมอ
 • 3. มีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบและความอดทน สามารถรับผิดชอบหน้าที่ภายใต้ความกดดันได้
 • 4. มีทักษะในการนำเสนองาน การสื่อสารและประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • 7. หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 ม.ค. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2566


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง อื่นๆ  กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!