ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครตั้งแต่ วันที่ 11 – 23 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครตั้งแต่ วันที่ 11 – 23 สิงหาคม 2565

 

 • ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตำแหน่งพนักงานระดับ 4-5
 • สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ช่วงเวลาที่เปิดรับ 11 ส.ค. 65 ถึง 23 ส.ค. 65
 • รายละเอียดงาน เงื่อนไข
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 • หมายเหตุ
 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้แจ้งความประสงค์
  1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
  2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องมีวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  4. อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  5. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงพ.ศ. 2559
  7. หากมีความรู้ทางธุรกิจธนาคาร หรือเคยพัฒนาระบบให้กับธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ระดับปริญญาโท 17,400 บาท

 • ผู้สมัครที่ได้ทำการส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาพิมพ์ใบสมัครใหม่อีกครั้งได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุของท่านให้ตรงดับที่ท่านกรอกใบสมัครครั้งแรก จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้
 • สมัครทางเว็บไซต์ : https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp
 • วันที่เปิดรับสมัคร :  11 – 23 สิงหาคม 256
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง อื่นๆ  กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!