ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ถึง 12 เมษายน 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ถึง 12 เมษายน 2565

 • ธนาคารออมสินมีความประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลในสาขาวิชาเฉพาะ เข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 สังกัดหน่วยงานในสายงานกฎหมายและบริหารทรัพย์สิน

 • 1. คุณสมบัติทั่วไป
 • 1.1 เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้น จากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
 • 1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 1.3 อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
 • 1.4 มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี – ดีมาก
 • 1.5 เทศขายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) หรือตามที่ธนาคารเห็นควร
 • 1.6 ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พศ2559

 • การแจ้งความประสงค์
 • ให้ผู้แจ้งความประสงค์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.
 • ส่งแบบแจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ การแจ้งความประสงค์ฯ ทาง E-Mail : [email protected]
 • ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565  โดยส่วนสรรหาและแต่งตั้งโยกย้าย ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล จะมีข้อความตอบกลับ E-mail ยืนยันการได้รับ แบบแจ้งความประสงค์ฯ
 • หากผู้แจ้งความประสงค์ไม่ได้รับข้อความตอบกลับ E-mail กรุณาตรวจสอบมาที่โทร 02-299-8000 ต่อ 030212 และ 030221 ภายในระยะเวลาที่กำหนดแจ้งความประสงค์ฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด
 • เพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามได้ที่ส่วนสรรหาและแต่งตั้งโยกย้าย โทรศัพท์ 02-299-8000 ต่อ 030212 และ 030221

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

ใบสมัคร https://www.gsb.or.th/ (กดเพื่อดาวน์โหลด)


[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!