องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 133 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 133 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6  ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) – วุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) สำยวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยวิธีการคัดเลือก (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 มีนาคม พ.ศ.2565) สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 133 คน โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ดังนี้

 • วุฒิการศึกษา – ม.6 (สายวิทยาศาสตร์)    จำนวน 27 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา  – ม.3/ม.6    จำนวน 106 อัตรา

 • เงินเดือน
  • ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) เงินเดือน 10,740 บาท
  • ม.3/ม.6  เงินเดือน 10,150 บาท


 • การสมัคร 
 • สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หรือที่แผนกงานบุคคล องค์การเภสัชกรรม (พระรามที่ 6) 
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!