กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรีขึ้นไป  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรีขึ้นไป  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สนใจเรียนรู้ในงานเทคโนโลยีด้าน IT  รักการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารสนเทศ
  • มีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมภาษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ .Net, .Net Core, Node JS, Angular, PHP,  Flutter, Power BI, Power App และ Power Automate เป็นต้น
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Cloud Computing เช่น Azure, AWS, MS Office 365 เป็นต้น
  • มีความรู้ในด้านฐานข้อมูล MS SQL Server รวมถึงการใช้งาน SSIS หรือ SSRS, PostgreSQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสนใจในเรื่อง Data Integration (ด้วย SSIS), Visualization Report (ด้วย Power BI) และระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Warehouse / Big Data) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) และการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  • มีทักษะด้านการสื่อสารติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์ การบริหารโครงการ และการบริหารทีม

 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย
  • มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ ความสามารถด้านการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง อาญา และทางปกครอง
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐ
  • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  • มีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาจิตวิทยา สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) อย่างน้อย 7 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหารทีมอย่างน้อย 3 ปี  หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินหรือบริษัทจัดการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (market practice)
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ดี


 • เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเลขานุการองค์กร
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการประสานงานการประชุมและการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ
  • สามารถในการสรุปประเด็นและจัดทำรายงานการประชุมได้
  • มีทักษะสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

 • ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ ระบบบัญชีสารสนเทศ (Accounting Information System) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT หรืองานบัญชีและการเงิน หรืองานวิเคราะห์การเงินการลงทุน หรืองานวิเคราะห์และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี เช่น เรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT (IT Security) หรือความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk)  เพื่อนำมาใช้ปฎิบัติงานตรวจสอบและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานใน กบข. รวมทั้งนโยบาย คำสั่งระเบียบงาน ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการบริหารโครงการ การทำงานเป็นทีม การสื่อสารและนำเสนอ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีความละเอียดรอบคอบ
  • หากได้รับใบรับรองวุฒิบัตรทางวิชาชีพ เช่น Certified Internal Auditor (CIA) หรือ Certified Information System Auditor (CISA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาโท ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เฃิงปริมาณ การเงิน เศรษฐศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดเงินตลาดทุน
  • สามารถจัดทำ Quantitative Modeling และ Optimizations ได้
  • สามารถทำ Coding, Programming และมีประสบการณ์ด้าน Data Processing
  • ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น CFA, CISA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

 • ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การลงทุน หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-8 ปี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ รวมทั้งตัดสินใจอย่างมีกระบวนการและมีเหตุผล
  • มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน มีทักษะด้านการวิเคราะห์การลงทุน สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจ หากผ่านการฝึกอบรม CFA หรือ CISA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ งานธรรมาภิบาล งานวิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์การลงทุน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในงานบริหารทีม
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการจัดการกองทุน
  • สามารถนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นได้ตรงประเด็น เข้าใจง่าย เป็นกลางและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  • มีทักษะในการนำเสนอ การเขียนเอกสาร การจัดทำ Presentation ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • เลขานุการผู้บริหารสูงสุด
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การจัดการ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหารหรืองานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยภายนอก หน่วยงานราชการ และประสานงานการจัดประชุม
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้ง Microsoft Word และ Power point
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  • มีความละเอียดรอบคอบ

 • ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ การลงทุน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การเงิน หรือ งานที่ปรึกษาทางการเงินหรือวาณิชธนกิจประเภท M&A งานที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consulting) หรืองานวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และประเมินโอกาสในการเข้าลงทุนและขายเงินลงทุน
  • สามารถเจรจาต่อรองกับคู่สัญญาหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเปิดการเจรจา
  • มีความรู้ด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ
  • มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • มีทักษะในการนำเสนอและการสื่อสาร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม

 • เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจ่าย ฝ่ายปฏิบัติการงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
  • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ และการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ Data Intelligence (งานวิจัย)
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง 1. ปริญญาตรี / โท สาขาธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศข้อมูล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ ดำเนินงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล คัดกรองข้อมูล และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • สามารถตั้งโจทย์ปัญหาที่ธุรกิจประสบอยู่ วิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่ธุรกิจสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
  • สามารถใช้งานโปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, Ms Excel
  • มีทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกับเพื่อนร่วมงานและกับผู้บริหาร ทั้งในช่วงการจัดทำโครงการวิวัย จนถึงการนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อตัดสินใจนำไปใช้ต่อ
  • มีทักษะในการเป็นผู้นำทีม การประสานงาน และการบริหารโครงการ
  • มีความคิดเชิงกลยุทธ์และมีความคิดสร้างสรรค์ 8. มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา

 • ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาโท สาขาการบริหารความเสี่ยง การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงการลงทุนหรืองานที่เกี่ยวข้อง
  •  มีความรู้และความชำนาญด้านการเงิน การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ สถิติ  Modelling การใช้งานโปรแกรม Phyton, VBA หรือโปรแกรม Data Science อื่นๆ
  • มีความชำนาญเชิง Quantitative
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวความคิดในการมองไปข้างหน้า และมีหลักตรรกะที่ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • ผู้พิการที่สนใจร่วมงานกับ กบข. สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0-2636-1000 อีเมล [email protected]
กดเพื่อดูรายละเอียดและช่องทางการเปิดรับสมัคร
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!