สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป

 • เปิดรับพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง (ทดลองงาน 4 เดือน)
 • พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพเิศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ***เพศชาย/หญิง*** กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
  2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี, มีไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดระหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
  5. สามารถรับเงื่อนไขการจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้

 

 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!