Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 54 อัตรา ม.6 / ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขาขึ้นไป / เงินเดือน 17500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 54 อัตรา ม.6 / ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขาขึ้นไป / เงินเดือน 17500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566


 • ตำแหน่ง : เศรษฐกร
  เงินเดือน : 17500 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 17 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการดำเนินนโยบายมาตรการหรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจในเชิงลึก พร้อมทั้งเสนอแนะนโยบาย หรือมาตรการทางเศรษฐกิจ (ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตำแหน่ง : เศรษฐกร
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 20 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้
  3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
  เงินเดือน : 17500 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
  3) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (โปรแกรม Microsoft Office)

 • ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  2) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop Adobe Illustrator และการตัดต่อวิดิโอ เป็นต้น
  3) มีความสามารถในการถ่ายภาพ มีทักษะในการใช้กล้องถ่ายรูป
  4) มีความรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media

 • ตำแหน่ง : นิติกร
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  เงินเดือน : 11400 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
  2) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
  3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
  4) รักงานด้านบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเอกสารภายในสำนักงาน บริการจัดเลี้ยง และจัดสถานที่ เป็นต้น

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
  2) มีความรู้ด้านงานพัสดุ
  3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงาน
  4) มีจิตใจในการให้บริการที่ดี

 • ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  เงินเดือน : 11400 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ม.6/ปวช.
  รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
  2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทักษะในการขับรถยนต์ได้หลายประเภท
  3) มีความชำนาญเส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  4) มีจิตใจในการให้บริการที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์

 • เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 • ทางเว็บไซต์ : https://fpo.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

 


Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!