สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 14 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 14 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565

 • รับสมัคร : พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : นิติกร
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 • (1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจการเงินนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
 • (2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และให้เกิดผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
 • (3) ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและการดำเนินคดี
 • (4) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ข้อกฎหมาย และคำพิพากษาฎีกา เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอความเห็นเบื้องต้น
 • (5) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานทางกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • (6) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน
 • (7) เผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ พร้อมจัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
 • (8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 • (1) กฎหมายทั่วไป ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • (2) พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 และประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 • (3) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายล้มละลาย
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (อัตนัย)

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 • ประกาศรับสมัคร :เว็บไซต์ : https://fpo.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

 


Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!