fbpx

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

รายละเอียดตำแหน่ง 

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (กองประมงต่างประเทศ)
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ห้องประชุมตะพัดเงิน ชั้น 1 กองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563

 • ตำแหน่ง นักภูมิศาสตร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตัวเองได้ที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมประมง เกษตรกลาง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) (กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
 • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1  (เชียงราย) อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
  ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 สิงหาคม  2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) (สำนักงานประมงจังหวัดน่าน)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวดน่าน ชั้น 2 (เชียงราย) อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
  ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 สิงหาคม  2563

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ))
 • จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ))
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยสหโภชน์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ))
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เลขที่ 49 ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16  ตำบลบางพึง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
  ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2563

 • ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (คนพิการ) (กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 กรกฎาคม 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) (สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา
  ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

   ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) (สำนักงานประมงจังหวัดน่าน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) (กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต)
ตำแหน่ง นักภูมิศาสตร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (กองประมงต่างประเทศ)
เจ้าพนักงานสื่อสาร,เจ้าหน้าที่ประมง,ผู้ช่วยสหโภชน์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ))
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (คนพิการ) (กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) (สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา)

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!