กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ปวช./ปวส./ป.ตรีหลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 8 – 23 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่ง ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย หักออกแบบเสื้อผ้าหรือตัดเย็บเสื้อผ้า

ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง ช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปกรรมประยุกต์)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์หรือสาขาวิชาการออกแบบ

ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง ดุริยางคศิลป์ลปินปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมทางสถาปัตยกรรมภายในหรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายในหรือทางการตกแต่งภายใน

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัคร ได้ทางอินเทอร์เน็ต https://finearts.thaijobjob.com/
ตั้งแต่ 8 ถึง 23 กรกฎาคม 2563


ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้างสาขาวิชาโยธาหรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

ตำแหน่ง นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวรรณคดีทางภาษาไทยหรือทางวรรณคดีไทยและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทยทางภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์โบราณคดีและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิทยากรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมโครงสร้างและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัคร ได้ทางอินเทอร์เน็ต https://finearts.thaijobjob.com/
ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัคร ได้ทางอินเทอร์เน็ต https://finearts.thaijobjob.com/

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!