Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.โทหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา  ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา  ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จำนวน 9 อัตรา
  • ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
  • งานปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
  • งานปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง
  • ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ บึงกาฬ
  • ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
  • ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
  • งานปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน
  • งานจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาเมืองชุมพร
  • ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
  • ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จำนวน 2 อัตรา
  • ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
  • ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
 • เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติคณิตศาสตร์

 • ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ
 • จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
 • เงินเดือน 11,280 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

 • ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ
 • จำนวน 3 อัตรา
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน และ
  • มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office

 • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง
 • ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!