สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กันยายน 2565

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กันยายน 2565

  • รายละเอียดการรับสมัคร


  • การรับสมัคร
  • กำหนดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร
  • การส่งเอกสารที่ใช้สมัคร วัน เวลา วิธีการ และสถานที่รับสมัคร
  • ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สมัครจัดเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อ 4.2  โดยเรียงลำดับตั้งแต่ ข้อ 4.2 (1) – (10) จัดทำเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยัง [email protected]
  • ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2
  • ขั้นตอนที่ 2 หลังจากผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนที่หนึ่งแล้วเสร็จ ให้ผู้สมัคร ส่งเอกสารตามที่ได้สแกนทั้งหมดที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นใส่ซองปิดผนึก ส่งทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักงาน บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นบุคลากรหลัก) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • ตั้งแต่วันที่ 5 – 23  กันยายน  2565 เวลา 16.30 นโดยถือ วัน เวลา ที่สมัคร จากหลักฐานการประทับตรา วัน เวลา รับเอกสารของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัท ขนส่งเอกชน ที่ประทับรับซองเอกสารในวันที่ผู้สมัครส่งเอกสาร และจะรอรับเอกสารที่ส่งดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาที่รับสมัคร โดยเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนจะต้องถูกต้องครบถ้วน ตรงกับเอกสารที่ได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ส่งมาก่อนทุก
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!